برند کره ای

باتری خودرو - maxlife 45 آمپر
maxlife 45 آمپر

396,000

376,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 55 آمپر
کره ای 55 آمپر

484,000

464,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 60 آمپر بلند معمولی
کره ای 60 آمپر بلند معمولی

528,000

508,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 62 آمپر کوتاه
کره ای 62 آمپر کوتاه

545,600

525,600

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 66 آمپر
کره ای 66 آمپر

580,800

560,800

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 70 آمپر معمولی
کره ای 70 آمپر معمولی

616,000

596,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 70 آمپر معکوس
کره ای 70 آمپر معکوس

616,000

596,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سولایت 70 آمپر معکوس
سولایت 70 آمپر معکوس

616,000

596,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 75 آمپر
کره ای 75 آمپر

660,000

640,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کره ای 80 آمپر
کره ای 80 آمپر

704,000

684,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - maxlife 90 آمپر معمولی
maxlife 90 آمپر معمولی

792,000

772,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - gf 100 آمپر
gf 100 آمپر

880,000

860,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)