برند کابوک

باتری خودرو - کابوک 55 آمپر
کابوک 55 آمپر

302,500

282,500

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کابوک 60 آمپر کوتاه
کابوک 60 آمپر کوتاه

330,000

310,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کابوک 70 آمپر معمولی
کابوک 70 آمپر معمولی

385,000

365,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کابوک 70 آمپر معکوس
کابوک 70 آمپر معکوس

385,000

365,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - کابوک 74 آمپر
کابوک 74 آمپر

407,000

387,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)