برند پوما

باتری خودرو - پوما 55 آمپر
پوما 55 آمپر

511,500

491,500

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - پوما 60 آمپر کوتاه
پوما 60 آمپر کوتاه

558,000

538,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - پوما 70 آمپر معمولی
پوما 70 آمپر معمولی

651,000

631,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - پوما 90 آمپر معمولی
پوما 90 آمپر معمولی

837,000

817,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - پوما 90 آمپر معکوس
پوما 90 آمپر معکوس

837,000

817,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - پوما 100 آمپر
پوما 100 آمپر

930,000

910,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)