برند سهند

باتری خودرو - سهند 50 آمپر
سهند 50 آمپر

275,000

255,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 55 آمپر
سهند 55 آمپر

302,500

282,500

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 60 آمپر کوتاه
سهند 60 آمپر کوتاه

330,000

310,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 60 آمپر بلند
سهند 60 آمپر بلند

330,000

310,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 66 آمپر
سهند 66 آمپر

363,000

343,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 70 آمپر معمولی
سهند 70 آمپر معمولی

385,000

365,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 70 آمپر معکوس
سهند 70 آمپر معکوس

385,000

365,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 74 آمپر
سهند 74 آمپر

407,000

387,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 90 آمپر آبدار
سهند 90 آمپر آبدار

477,000

457,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 90 آمپر سیلد
سهند 90 آمپر سیلد

495,000

475,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 150 آمپر آبدار
سهند 150 آمپر آبدار

795,000

775,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - سهند 200 آمپر آبدار
سهند 200 آمپر آبدار

1,060,000

1,040,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)