برند برنا

باتری خودرو - برنا 55 آمپر
برنا 55 آمپر

346,500

326,500

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 60 آمپر کوتاه
برنا 60 آمپر کوتاه

378,000

358,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 60 آمپر معکوس بلند
برنا 60 آمپر معکوس بلند

378,000

358,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 60 آمپر معمولی بلند
برنا 60 آمپر معمولی بلند

378,000

358,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 66 آمپر
برنا 66 آمپر

415,800

395,800

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 70 آمپر معمولی
برنا 70 آمپر معمولی

441,000

421,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 70 آمپر معکوس
برنا 70 آمپر معکوس

441,000

421,000

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری خودرو - برنا 74 آمپر
برنا 74 آمپر

466,200

446,200

تومان
(با احتساب تحویل باتری کهنه)